Prentice Snipes
(18-9) 8 Ko's as of 1968

1961

July 17th- Roosevelt Allen, Miami- KO 1
Aug 14th- Willie Johnson, Miami- W 4
Aug 28th- Willie Johnson, Miami- W 4
Sept 25th- The Nichcodemus, Miami- KO 4
Oct 27th- Jim Tillman, Ft. Lauderdale- W 6
Nov 2nd- Jim Tillman, Miami- W 4
Nov 9th- Moses Walker, Ft. Lauderdale- KO 1
Nov 24th- Jim Tillman, Ft. Lauderdale- W 6
Nov 30th- Arthur Anderson, Ft. Lauderdale- KO 1
1962
Jan 10th- Al Owens, Miami Beach- L 6
Feb 28th- Wendell Newton, Miami Beach- L 6
July 10th- Junior Grant, Miami- W 6
July 28th- Ollie Wilson, Miami Beach- L 6
Oct 11th- Jim Tillman, Miami- W 4
Nov 26th- Willie Gullat, Miami- W 6
1963
Jan 30th- Abe Olds, Miami Beach- KO 3
Feb 28th- Ollie Wilson, Miami- W 8
Apr 15th- Levi Forte, Miami- KO 7
June 12th- Tony Alongi, Miami Beach- KO by 4
Nov 21st- John Pew, Miami- KO 3
1964
Apr 28th- Jim Hanks, Miami- KO 4
May 27th- Chip Johnson, Miami Beach- L 8
1965
June 23rd- Willie Johnson, Miami Beach- W 10
Aug 10th- Tony Alongi, Miami Beach- L 10
Sept 14th- Doug Jones, Miami Beach- KO by 2
1966
Feb 17th- Jerry Quarry, Los Angeles- KO by 5
1967
Jan 20th- Hubert Hilton, Baltimore- KO by 3